História našej spoločnosti


Pred vznikom závodu v roku 1901 na Csengery-ho ulici v Šoproni sa v jeho priestoroch nachádzal závod na výrobu vagónov „Aradi“ vo vlastníctve Jánosa Weitzera. V závode už vtedy prevládala výroba rôzneho zámočníckeho tovaru, ale produkcia, respektíve celá činnosť podniku sa stala stratovým. Akciová spoločnosť závodu vagónov uskutočnila v posledný aprílový deň v roku 1901 výročnú schôdzu, kde sa skonštatovalo, že Šopronská pobočka spoločnosti počas 50 ročného fungovania vyprodukovala stratu 7 miliónov Korún. Na schôdzi akciovej spoločnosti rozhodli, že Šopronskú pobočku treba predať alebo dať do likvidácie. Potom už udalosti nabrali rýchli spád a na výnimočnej schôdzi 29. mája 1901 vyniesli o kúpe a predaji nasledujúce rozhodnutia: zámočnícka firma bratov LAPP-ovcov prevezme Šopronskú fabriku a so základným imaním 2 600 000 Korún vytvorí akciovú spoločnosť. Termín podpísania akcií stanovili na 15. júna. Prvé vedenie fabriky Weitzer zastupovali štyria členovia, od bratov Lapp-ovcov jeden a z firmy Scheller és társa dvaja členovia. Šopronský Kráľovský Súdny dvor, ako Obchodný Súd, zapísal dňa 9. augusta 1901 do obchodného registra Šopronskú fabriku na nasledujúcej adrese: Vasárugyár Részénytársaság Sopron – Graz. Hlavná výroba: Šopron. Pobočka: Graz. Sídlo akciovej spoločnosti: Budapešť. Dobu trvania stanovili na 30 rokov. Riaditeľstvo zvolilo za prezidenta spoločnosti Hieronymi Károlya. Na bezprostredné riadenie firmy dostal poverenie vedúci úradník Baumann József ako riaditeľ fabriky. Rok založenia teda datujeme od roku 1901, nezávisle od činnosti závodu na výrobu vagónov.
Veľa ťažkostí a nespočetné množstvo úspechov počas uplynulých sto rokov nám neustále pomáhali vo vývoji a v zdokonaľovaní. Naše produkty sa stali známe a vyhľadávané, obstáli v skúškach času a okrem domáceho trhu sa aj na medzinárodných bojiskách ukázali ako úspešné. Šopronská fabrika, Naša fabrika, aj keď ťažko, ale prežila búrlivé a krízové roky dvoch svetových vojen a počas toho neustále zabezpečovala prežitie, chlieb svojím pracovníkom a zamestnancom. Po II. svetovej vojne až po zoštátnenie v roku 1952 bola fabrika pod sovietskym riadením a so svojimi produktmi prispela k obnoveniu krajiny. Výsledkom priemyselných zlučovaní ju v roku 1958 spojili s Elzett Vasárugyár so sídlom v Budapešti. Vyslovene aj nevyslovene, tieto dve firmy pred tým medzi sebou neustále súperili. Oficiálne spojenie uvoľnilo všetky napätia a postavilo oboch partnerov na zrýchlenú pokrokovú cestu. Od roku zlúčenia sa aj medzi staré steny Šopronskej fabriky vkradla vyspelejšia technika a modernejšia technológia. Možnosti vývoja sa zmenili, nové stroje, výrobné zariadenia vystriedali veľkú časť transmisných zariadení zo začiatku storočia a plodné spojenie Budapešť – Šopron významne posunulo vpred zanechané dedičstvo Šopronu po bratoch Lapp-ovcoch v Maďarsku.

Život a vývoj sa nezastavil, Elzett Vasárugyár sa v roku 1965 spolu so Šopronskou výrobnou jednotkou postupne pripojili do veľkej rodiny kovovýroby Fémlemezipari Művek (FLIM). Šopronská fabrika sa vtedy dostala do bližšieho spojenia s továrňou na ihly zriadenou v roku 1940 a s továrňou na nože v Lövő zriadenou v roku 1924. Veľké zlúčenie s centrálou v Budapešti vytvorilo v Maďarsku viac ako dvadsať rokov úspešne vedený veľkopodnik pod menom Elzett Művek. Elzett Művek s jej Šopronskou fabrikou v uvedenom čase, spolu s továrňou na ihly a nože neustále dokazovali, že aj vo veľkých skupinách vie stáť na čele. Fabrika sa posilnila vo všetkých ohľadoch, v rámci Elzett Művek a na trhu ich produktov si vydobyli taký rešpekt, že bez nich alebo proti nim nemohli byť vynesené rozhodnutia. V Elzett Művek boli relatívne dobre organizovaný a v polovici 80-tych rokov začali uvažovať o osamostatnení. Vo fabrikách sa vytvorila vedúca skupina schopná rozhodovať, ktorá v čas spozorovala, že udržanie a obslúženie čoraz väčšieho centrálneho aparátu ide zlým smerom a už ho dlho nebude možné financovať. V znamení modernizácie produktov a na naliehavé požiadavky domáceho trhu reagoval Elzett Művek začatím iniciatívy ohľadne domácej výroby kovaní na moderné a energiu šetriace okná a dvere. Z fabrík Elzett Művek boli favorizovanými fabrika v Šoproni, v Sátoraljaújhely a v Berettyóújfalu na zrealizovanie veľkej investície. Potom už nasledovali udalosti rýchlo za sebou a jednania s nemeckou firmou Roto Frank AG. viedli k výsledkom. Elzett Művek uzavrel licenčnú a know-how kúpnu zmluvu a v polovici roku 1984 vyšli prvé diely kovania z montážnych liniek v Šoproni. Osud Elzett Művek bol spečatený januárom 1986 a explozívnou rýchlosťou sa rozpadol na zložky. Nezávislú fabriku v Šoproni zapísali v Obchodnom registri pod menom Elzett Zár- és Vasalatárugyár, ako podnik kategórie „B”. Nezávislosť postavila omladenú „starú” fabriku pred nové výzvy. Po prvé, spolu s rokom osamostatnenia sa začala prvá fáza splácania úveru Roto, ktorého veľkosť presahovala hodnotu počiatočného imania podniku. Aj napriek vysokému úveru charakterizovalo firmu veľké obnovenie. Dokončila sa stavba galvanizačného závodu so zmäkčovačom vody, s moderným systémom čistenia odpadových vôd, riadený počítačovou technikou a vybavený analyzačným laboratóriom. V tomto období sa vo firme zmodernizovala technológia lisovania, pri výrobe zámkov sa zaviedla technológia montáže založená na metóde 3M, ktorá je nezávislá na takte. V roku 1986 pri príležitosti BNV získalo Roto so svojím kovaním veľkú cenu výstavy a stali sa čoraz uznávanejší na domácom trhu. Vedľa nenalomeného vývoja podniku, presne a načas splatili svoj úverový dlh a v každom prípade splnili dodávateľské povinnosti.

Roky 1990 a 1991 sa do kroniky histórie podniku zapísali v znamení privatizácie. Štát vytýčil svoj cieľ, ktorým bol predaj podniku a začalo sa spoznávanie nastávajúceho okruhu zákazníkov a analýza ich ponúk. Štátna správa majetku ÁVÜ (Állami Vagyonügynökség) po zvážení viacerých faktorov udelila povolenie na odkúpenie podniku a potom 2. decembra 1991 ho zapísali do Obchodného registra pod názvom Elzett – Sopron Zár – és Vasalatgyártó Kft.. Privatizačná kúpno-predajná zmluva sa uzavrela 6. novembra toho roku a Elzett-Sopron odkúpili v rovnakom podiele Roto Frank Eisenwarenfabrik AG. s nemeckým vlastníkom a rakúskym domovským právom a francúzsky Securidev Groupe SFPI. Podnik počas rokov 1991 až 1995 pod hore uvedeným a zapísaným menom pôsobil pod spoločným vedením a zaoberal sa prevažne výrobou pôvodnej skupiny produktov. V obchodných aktivitách sa objavili tak francúzske bezpečnostné produkty, ako aj rakúsky a nemecký odbyt produktov s rozširovaním sortimentu. Názory na vedenie podniku sa dvom majiteľom v stratégii na trhu rozchádzali. Preto 3. mája 1995 vyniesli spoločné rozhodnutie, podľa ktorého sa od 1. januára 1996 rozdelia, podelia si záujmy a vytvoria dve firmy so 100%-ným vlastníctvom a jednu spoločnú firmu 50-50%-ným podielovým vlastníctvom. Tieto tri firmy boli zapísané pod nasledujúcimi názvami:

• Elzett-Sopron Felületkezelő Kft. – so spoločným vlastníctvom (galvanizačný závod),
• Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft. – s francúzskym vlastníctvom (výroba zámkov),
• Roto Elzett Vasalatgyártó Kft. – s rakúskym resp. nemeckým vlastníctvom (výroba stavebného kovania).

Rozdelením sa všetky tri firmy začali ďalej rozvíjať, po vlastnej ceste. Materský podnik skupiny ROTO zriadil v roku 1996 v rámci investícií v obci Lövő vedľa prevádzky bývalého závodu na nože na ploche 15 000m2 modernú fabriku. Vedľa systémoch kovania vlastnej výroby, začali distribuovať aj ďalšie produkty vyrábané skupinou Roto. V nedávnej minulosti spustili aj maďarskú výrobu nového systému kovania označovaného skratkou NT. Kreatívny duch skupiny odborníkov dokazuje nespočetné množstvo patentov. 70% celkovej produkcie exportujú. Továreň funguje v systéme integrovaného podnikového riadenia. Od roku 1993 je firma kvalifikovaná certifikátom TÜV CERT a potom aj certifikátom DNV, ktorá zodpovedá požiadavkám noriem DIN, EN a ISO 9001. Od roku 1998 je vlastníkom aj certifikátu QS 9000 a taktiež od tohto roku sa môže pýšiť certifikátom ISO 14000 pre ochranu životného prostredia. Ústredie spoločnosti Euro-Elzett Kft. zostalo v Šoproni a práce prebiehajú v dvoch prevádzkach. Podnik neustále vyvíja svoje produkty. Napríklad so skupinou zámkov pre vchodové dvere uzamykajúce vo viacerých bodoch s názvom Trilógia Dual získali cenu výstavy Construma. Aj pre tento podnik je od roku 1993 charakteristický platný certifikát ISO 9001. Medzi francúzskou skupinou podnikov Securidev a medzi Euro-Elzett sa vytvorila spolupráca a partnerský vzťah. Vysoko bezpečné zámky Securidev, mechanické a elektrické vstupné systémy sú kvôli spoľahlivosti čoraz viac vyhľadávané. Podnik je taktiež známy aj dodávateľskou činnosťou pre automobilový priemysel.

Elzett Sopron Felületkezelő Kft. so spoločným vlastníctvom pokračuje v prvom rade v galvanizovaní tak pre ROTO, ako aj pre Euro-Elzett, popri tom ešte prijíma zákazky na galvanizáciu na export ako aj pre domáci trh. Do okruhu činností podniku patrí aj výroba sponiek pre čalúnnický, ale aj iný priemysel, nastreľovacích zariadení na klince a sponky ako aj distribúcia klincov do zásobníkov. Tu sa pripravujú uzatváracie spojky na uzatváranie produktov so systémom POLY-CLIP rôznej veľkosti, pevnosti a farby pre mäso spracujúci a mliečny priemysel, ako aj pre hydinársky priemysel. Aj podnik Elzett Sopron disponuje od roku 1993 certifikátom ISO 9001 a TÜV CERT a pracuje s vynikajúcimi výsledkami pre úplnú spokojnosť svojich zákazníkov. V roku 2001 sa ďalej zmenil osud podnikov. Závod v Lövő rozdelil koncern na výrobnú a na distribučnú časť. Takto vznikli Roto Elzett Certa Vasalatgyártó Kft. a Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Ale podnik prešiel nielen týmito zmenami. Od tohto roku počnúc začal podnik v Lövő v hospodárskom priestore juho - východnej časti európy prevádzku distribučného centra. K týmto hospodárskym priestorom patrí Rumunsko, Bulharsko, Slovensko štáty bývalej Juhoslávie (Macedónsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna - Hercegovina, Srbsko - Čierna hora). Od roku 2004 funguje už aj v Rumunsku jedna dcérska spoločnosť pod menom ROTO ROMANIA SRL, nakoľko tento trh predstavuje v dnešných dňoch najrýchlejšie sa rozvíjajúci priestor na distribúciu popri Rusku a Číny. Pod vedenie podniku patriace hospodárske priestory juho - východnej časti európy sa od januára roku 2006 rozšírili o ďalšie dve krajiny: Česko a Turecko. V našej firme funguje integrovaný podnikový riadiaci systém SAP R/3. Cieľom tohto všetkého je, aby podnik s takmer sto ročnou históriou, aplikovaním tradičných a taktiež nových technických riešení vo všetkom vyhovel požiadavkám zákazníka.